INDLEDNING

Denne lærervejledning indeholder en kortfattet håndsrækning til jeres arbejde med dette forløb om fjernvarme, der henvender sig til naturfagene fra 7. – 9. skoleår.

Fjernvarmeskolen kan indgå som en del af både biologi, fysik/kemi og geografi – og er helt oplagt at anvende i et fællesfagligt forløb, hvor alle tre fag bliver inddraget. Eleverne skal arbejde med et problemfelt/et naturfagligt tema som et af deres fællesfaglige fokusområder.

Elevmaterialet består af følgende kapitler:

 • Danmarks vigtigste opvarmningsform
 • Kom i mål med fjernvarme
 • Hvad er fjernvarme?
 • Hvordan bliver varmen produceret?
 • Sådan kommer varmen frem
 • Andre varmekilder
 • Varme, energi og klima
 • Hvad er energi?
 • Energiforsyningen i andre lande
 • Fremtidens energiforsyning.

Til hvert kapitel er der knyttet en eller flere aktiviteter, som eleverne kan vælge at arbejde videre med. Fjernvarmeskolen kan læses og bearbejdes individuelt, parvis, i grupper eller fælles i klassen.

Start forløbet med at få undersøgt elevernes forhåndsviden om opvarmningsmuligheder i bygninger og boliger ved brug af et mindmap. Nogle klasser har måske tidligere i skoleforløbet arbejdet med Fjernvarmeskolen for 4. – 6. klassetrin.

Brug efterfølgende tid på fælles gennemsyn og diskussion af denne video om dansk fjernvarme. Herudfra sættes elevernes tanker og forhåndsviden yderligere i spil gennem en fælles snak og en kort drøftelse af, hvad eleverne allerede har af primære erfaringer fra deres dagligdag. Det kan være om forskellige opvarmningsformer, bæredygtighedsbegrebet og forbrug af fossile og vedvarende energikilder. Mange elever kommer måske i tanke om dagligdagsoplevelser, som de ikke tidligere har forbundet med varmeforsyning i deres hverdag.

Alle aktiviteter skal ikke nødvendigvis gennemarbejdes af samtlige elever. Aktiviteterne kan deles mellem de enkelte elever eller grupper. 

(Fra Min lærerprofil kan du oprette og tilgå dine elevhold. Under oprettelse af nye elevhold vil hver elev/gruppe blive tildelt en elevkode. Eleverne kan bruge denne kode til at tilgå deres egen materialeside, hvor det læringsmateriale, du har udvalgt under oprettelsen, vil fremgå tydeligt. 

Klik ind på de enkelte hold du opretter for at se de oprettede elevkoder, og klik ind på de enkelte elever for at se den enkelte elevs besvarelser.)

Fjernvarme er i Danmark og mange andre lande den mest benyttede og udbredte opvarmningsform. Den danske fjernvarme produceres lige nu af 72 % grøn energi og sendes ud til knapt 3,9 mio. personer eller cirka 2/3 af alle husstande. I alt arbejder der i Danmark cirka 10.000 i fjernvarmesektoren, og vi eksporterer  viden, rådgivning og fjernvarmeteknologi til en værdi af cirka otte milliarder kroner om året. Både i Danmark og på globalt plan kan fjernvarme i fremtiden være med til at skubbe på den grønne omstilling.

Skærbækværket

© Ørsted 

Ministeriet om fællesfaglige forløb

I løbet af 7. - 9. klassetrin skal eleverne arbejde med mindst seks fællesfaglige undervisningsforløb. I forbindelse med Fælles Mål er der i læseplanen anført, at biologi, geografi og fysik/kemi skal indgå i et tæt samarbejde. Det sker ”for at styrke elevens tilegnelse af de naturfaglige kompetencer…”.

De fællesfaglige forløb skal tage udgangspunkt i fagenes kompetencemål – både de naturfaglige og de fagspecifikke mål.

Et fællesfagligt fokusområde skal opfylde mindst to af disse tre kriterier:

 • Egne undersøgelser i elevernes lokalområde
 • Arbejde med teknologi
 • Arbejde med interessemodsætninger og stillingtagen.

Forløbene skal styrke elevernes tilegnelse af naturfaglige kompetencer, og undervisningen kan gennemføres i et samarbejde mellem to eller alle tre naturfag.

De fællesfaglige undervisningsforløb skal være problembaserede, de skal kunne rumme flere forskellige problemstillinger og give eleverne muligheder for at arbejde videre inden for naturfagenes kompetencemål.

Problembaseret undervisning er karakteriseret ved, at

 • eleverne er medbestemmende i forhold til valg af et afgrænset, naturfagligt område
 • eleverne belyser en eller flere problemstillinger inden for det afgrænsede, naturfaglige område
 • eleverne får lejlighed til på egen hånd at formulere og undersøge udvalgte spørgsmål, der relaterer sig til problemstillingen
 • eleverne får lejlighed til at arbejde med handlinger eller forslag til handlinger i forløbet.

Se mere her om den fællesfaglige prøve i naturfag.

Find "Vejledning til folkeskolens prøve i den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse via dette link.

Ministeriet giver deres eksempler på seks brede, fællesfaglige fokusområder, der kan inddrages i fællesfaglige forløb, nemlig flg.:

 • Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget
 • Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan
 • Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer
 • Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer til atmosfæren
 • Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår
 • Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

Fjernvarme som et fællesfagligt forløb

Fjernvarmeskolen.dk kan anvendes som en del af ministeriets konkrete forslag til et fællesfagligt fokusområde: ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”. Men det er helt oplagt at gøre fjernvarme til et selvstændigt fællesfagligt fokusområde.

Fjernvarme egner sig som et selvstændigt tema for et aktuelt og vigtigt fællesfagligt fokusområde, bl.a. fordi det er let at få inddraget elementer fra alle tre naturfag. Ja, det er faktisk helt nødvendigt at inddrage fag-faglig viden, problemstillinger og begreber fra både fysik/kemi, geografi og biologi, hvis man skal nå hele vejen rundt om temaet.

Behovet for at inddrage alle tre naturfag kommer tydeligt frem, hvis man formulerer en problemstilling og nogle arbejdsspørgsmål, der kan belyse en problemformulering. Herunder er et eksempel på en problemstilling og en efterfølgende problemformulering:

Problemstilling

Hvorfor og hvordan kan fjernvarme hjælpe på den grønne omstilling?

Problemformulering (meget lang her i dette eksempel)

I Danmark har vi været gode til den grønne omstilling, når det handler om produktion af fx elektricitet. Der er gennem mange år etableret vindmølleparker og solcelleanlæg, og den udvikling fortsætter. Ja, i perioder med masser af vind kan vi selv producere al elektricitet ved hjælp af vindkraft. Men hvordan kan en ny slags verdensorden ifm. krigen i Europa påvirke fremtiden? Og skal vi tage hensyn til andre og nye andre faktorer i forhold til forsyning med nok energi?

Når vi taler om opvarmning af boliger, spiller fjernvarme en stor rolle. Men i forbindelse med Ruslands invasion af nabolandet Ukraine i foråret 2022 kom der fokus på afhængigheden af bl.a. naturgas fra Rusland. Hvordan vil Danmark og andre lande kunne klare sig, hvis man stopper med import af russisk gas? Og hvordan kan vi udfase gassen så hurtigt som muligt? Hvilke andre kilder kan vi finde frem til for at sikre forsyningen af energi.

Hvor langt er Danmark med at omlægge til ikke-fossile brændstoffer? Og kan det være et dilemma hele tiden at skulle anvende de mest bæredygtige brændstoffer, hvis der fx i en periode ikke er nok sol eller blæst til at levere nok elektricitet fra solceller eller vindmøller? Skal vi supplere med fx fossile brændsler? Hvordan kan den manglende naturgas fra Rusland påvirke vores forbrug af fossile brændstoffer i en periode – og dermed måske skade udviklingen af den grønne omstilling?

Se flere eksempler på arbejdsspørgsmål under Arbejdsspørgsmål”.